قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا
آخرین مطالب

قزوین فردا/درمراسمی در روز سه شنبه 23 آذر باحضور معاون برنامه ریزی سازمان راهداری وحمل نقل جاده ای کشور مهندس افشین پیرنون به عنوان مدیرکل جدیدراهداری وحمل نقل جاده ای استان قزوین منصوب وازخدماتمهندس رحمت شعبانی هم تقدیرشد

  • قزوین فردا